dimarts, 16 de desembre de 2008

Documents lliurats per la Conselleria d'Educació (I)

Com a continuació de la reunió mantinguda amb data 17 de novembre de 2008, entre la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic i la Secretària Autonòmica d’Educació, en delegació del Molt Honorable President de la Generalitat, s’ha adjuntat el calendari de negociació de les reivindicacions de la Plataforma i la Circular de la Conselleria d’Educació sobre orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives en relació a la impartició de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en segon curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2008-2009.

L’administració educativa es compromet a negociar els punts del manifest de la Plataforma abans del 15 de febrer, per a la qual cosa cal convocar les reunions necessàries amb l’objectiu de consensuar les accions que milloren les necessitats de l’ensenyament públic.

En aquest sentit, les propostes que es facen a les reunions, referents a aquests punts reivindicatius es traslladaran a la Plataforma, que valorarà la negociació.

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ DE LES REIVINDICACIONS DE LA PLATAFORMA

1. La immediata constitució d’una xarxa pública de 0-3 anys que siga columna vertebral de la Comunitat i que en el curs 2009-2010 atenga tot l’alumnat. (PAVACE: Creació 47.000 places curs 2011/2012). Es portarà la planificació del curs 2009/2010 a la pròxima reunió del PAVACE.

2. Creació de 300 places de llengua estrangera per a garantir que a l’inici del curs 2009-2010 eixa llengua s’ensenya amb eficàcia en totes les unitats de quatre i cinc anys. (MESA TÈCNICA 7 d’abril de 2009 febrer/ MESA SECTORIAL 23 d’abril de 2009: Revisió model plantilles personal docent en centres públics d´educació infantil i primària).

3. Començament i finalització en el 2009 d’una negociació amb els agents socials i escolars d’un nou mapa escolar que done resposta a les noves necessitats d’escolarització. (MESA DE PARES 10 de febrer de 2009: Informació CreaEscola) (MESA SECTORIAL març 2009).

4. Les plantilles reals i necessàries de tots els centres públics han d’adequar-se a les necessitats actuals (en haver-se quedat desfasada l’existent, que s’arrossega des de 1997) i eixos centres han d’estar constituïts en la seua totalitat per personal docent amb destí definitiu en el centre. (MESA TÈCNICA 7 d’abril de 2009 febrer/ MESA SECTORIAL 23 d’abril de 2009: Revisió model plantilles personal docent en centres públics d´educació infantil i primària).

5. La catalogació lingüística immediata dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació en els àmbits que corresponga. (ESCOLA VALENCIANA)(MESA TÈCNICA 21 d’abril de 2009 febrer/ MESA SECTORIAL 30 d’abril de 2009 febrer).

6. L’efectiva matriculació equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts amb fons públics, modificant el Decret pel qual es regula el procés de matriculació i creant les comissions estables de matriculació de districte o localitat. (MESA DE PARES 3 de febrer de 2009) (CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ).

7. Adoptar quantes mesures es consideren necessàries perquè l’alumnat, quan acabe l’ensenyament primari, tinga les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dos llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera. (Previst en el model de plurilingüisme) (MESA DE PARES) (MESA SECTORIAL) (ESCOLA VALENCIANA) (CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ).

8. Disseny, execució i avaluació de l’eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandonen el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinguen el títol de Graduat. Servisquen d’exemple els programes de compensatòria: centres que any rere any demanen programes de compensatòria i ni són places estables ni tenen professorat estable adscrit a estes. (MESA DE PARES 17 de febrer de 2009) (Permanent Directors 18 de febrer de 2009) (MESA SECTORIAL abril 2009) (CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ).

9. Adopció de mesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris perquè siga factible un desenrotllament econòmic i social sostenible del nostre país. (MESA DE PARES 17 de febrer de 2009) (Permanent Directors 18 de febrer de 2009).

10. Que siguen cessades totes aquelles persones que estan exercint amb caràcter temporal funcions d’inspecció per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i es convoque un procés selectiu amb el més escrupolós respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. (MESA TÈCNICA 11 de desembre de 2008/ MESA SECTORIAL 15 de gener de 2009: Concurs mèrits inspectors accidentals).

11. La màxima neutralitat de l’administració i el final d’actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars. (MESA SECTORIAL 21 d’ octubre de 2008: Renovació de directors). (MESA SECTORIAL 13 de gener de 2009: Concurs mèrits places vacants de directors).

12. Retirada de l’Orde d’Educació per a la Ciutadania i paralització de qualsevol procés administratiu iniciat contra el professorat o juntes directives. CIRCULAR EpC.

13. Beques de transport i menjador escolar per a l’alumnat d’educació infantil, de batxillerat i de formació professional i gratuïtat en tot el procés escolar. (MESA DE PARES 10 de febrer de 2009).