dimarts, 10 de juny de 2014

Referèndum

L’article 92 de la Constitució diu que  les decisions polítiques d’especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans. Ara bé, les condicions per a la celebració d’aquestes consultes són molt restrictives. «El referèndum serà convocat pel Rei, a proposta del President del Govern, prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats», diu l’apartat 2 de l’esmentat article. «Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les distintes modalitats de referèndum previstes en aquesta Constitució», conclou l’apartat 3. L’article segon de Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes modalitats de referèndum consta de tres apartats: «U. L’autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum, en qualsevulla de les seus modalitats, és competència exclusiva de l’Estat. Dos. L’autorització serà acordada pel Govern, a proposta del seu President, llevat del cas en què estiga reservada per la Constitució al Congrés dels Diputats. Tres. Correspon al Rei convocar a referèndum, mitjançant Reial Decret acordat en Consell de Ministres i referendat pel seu President.» Finalment, l’article sisè de la mateixa llei orgànica estableix el següent: «El referèndum consultiu previst a l’article noranta-dos de la Constitució requerirà la prèvia autorització del Congrés dels Diputats per majoria absoluta, a sol·licitud del President del Govern.» ¿Algú creu que, amb l’actual Govern i amb l’actual composició del Congrés dels Diputats, és possible de celebrar un referèndum per a decidir quina forma d’Estat, monàrquica o republicana, prefereixen els espanyols? Hauríem d’estar a la vora d’una situació prerevolucionària, amb milions de ciutadans al carrer. I no sé si així i tot... Veig poc probable, per tant, que les manifestacions alteren els plans del govern.