dimecres, 29 de març de 2017

¿Què és el turisme cultural?

El turisme cultural és una activitat econòmica que gestiona el conjunt de recursos patrimonials d’una població, comarca, regió o país amb la finalitat que siguen valorats pels potencials visitants. A més d'estar a l'abast de la població local, també han d’estar, per tant, en disposició de ser fruïts pels turistes. ¿El turisme cultural millora la renda? Les destinacions de turisme cultural, com que no són de temporada, diversifiquen i fomenten l’oferta turística, rendibilitzen social i econòmicament el llegat cultural, i creen riquesa i llocs de treball estables. ¿El turisme cultural és sostenible? Com que ha de ser molt respectuós amb el patrimoni de què depèn irremeiablement, el preserva i el promou. El seu ús puúblic ajuda a comprendre els seus valors i facilita l’accessibilitat als monuments per part de la població resident. Alhora, manté i potencia els interessos públics i genera una transformació profunda de la ciutat que, finalment, acaba millorant la qualitat de vida dels habitants. Tot açò es pot constatar en multiples experiències.

¿El turisme cultural és només un producte de consum? No. Les ciutats amb una bona gestió del turisme cultural esdevenen més acollidores, més verdes i més agradables. Entre d'altres raons, perquè els seus habitants se senten orgullosos de llurs valors patrimonials i col·laboren en l’ornamentació, la neteja i el manteniment de les seues propietats. ¿Es genera una bona imatge de la ciutat? Una decidida gestió política dels programes de turisme cultural, que posen de relleu els trets culturals propis, cohesiona la integració interterritorial i potència la identitat cultural de la ciutat, millorant la seua projecció exterior. ¿Interessa convertir Xàtiva en una destinació turística cultural? Claríssimament, sí. Per les seues característiques, la nostra és una ciutat que, amb una bona gestió del turisme cultural, proporcionaria una experiència turística plena de vivències i emocions, i donaria alhora una rendibilitat econòmica molt important, ja que generaria ocupació de qualitat en una context turísticament sostenible.

En moltes ciutats petites i mitjanes d’Europa, l’organització controlada del turisme cultural és un dels components estratègics del model de desenvolupament, perquè fa rendible social i econòmicament una part important de les inversions píbliques que s’hi realitzen. Per a Xàtiva és absolutament necessari fer una aposta decidida per aquesta activitat econòmica. Cal, per tant, dissenyar estratègies i liínies de treball a curt i mitjà termini que ajuden a planificar un creixement ordenat de l’afluència turística. És important millorar l’ordenació del territori. El turista no sols valora els monuments. També valora que els recursos estiguen en indrets agradables, sense elements que pertorben la bellesa. És important l’adequació urbanística a certs espais temàtics, considerant les aportacions dels actors implicats al sector —guies, restaurants, comerç, transport. Finalment, és fonamental definir un codi ètic vinculat als recursos, per a garantir que es mantindrà la idiosincràia de la ciutat i es frenaran els excessos, a fi de salvaguardar la base de la poliítica turística cultural. Els bons museus, ben gestionats, també són interessants per al turisme cultural.

Cap comentari: