dissabte, 17 de maig de 2014

Els baixos fons municipals

Un secretari d’ajuntament —funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en poblacions com Xàtiva—, té, entre d’altres, l’obligació de controlar la legalitat de tots els actes i els acords que adopten els distints òrgans municipals, i de fer els apercebiments preceptius a l’alcalde i la corporació, quan estime que van a prendre’s decisions il·legals o fora de competència. Doncs bé, cal recordar que l’Ajuntament de Xàtiva no té secretari. Cap funcionari ha volgut ocupar la plaça vacant —potser perquè s’ha corregut la veu i tothom coneix el pa que s’hi dóna al nostre consistori. Així les coses, un vicesecretari en comissió de serveis —que encara no era llicenciat en Dret quan ocupà la plaça— exerceix les funcions de secretari des de fa temps. De vegades m’assalta un dubte: ¿Compleix amb la seua obligació, aquest vicesecretari, o simplement fa tasques de fontaneria per a l’alcalde i el seu equip de govern? En octubre passat, ja contava el cas d’una senyora que no trobava enlloc una parcel·la seua desapareguda. Fa pocs dies, les planes d'aquest diari se’n feien ressò, perquè l’assumpte encara cueja. ¿Quin paper ha jugat el vicesecretari municipal en la desaparició? Un paper una mica estrany.

Faré un poc de memòria. La parcel·la rústica “evaporada” està ocupada per una illa de la ronda nord. La propietària es dirigí a l’Ajuntament, ara farà un any, i el vicesecretari li expedí una certificació en què s’afirma el següent: En la actualidad dicha parcela no existe físicamente dado que fue ocupada para la construcción de la ronda, si bien la misma no fue objeto de expropiación dado que su aprovechamiento urbanístico se reservó para la reparcelación del polígono industrial H. No obstante lo anterior, dado el retraso que se ha producido en la tramitación de la reparcelación del polígono industrial H, los terrenos ocupados por la ronda, a su paso por este polígono, aparecen todavía a nombre de sus antiguos propietarios. Una vez ejecutadas las obras de construcción de la ronda norte, este suelo pasa a formar parte del dominio público, por lo que sus antiguos propietarios carecen de cualquier tipo de uso o disfrute de los mismos [...]. El document, datat el 3 de juny de 2013, amb firma electrònica de l’alcalde i el vicesecretari, certifica que la senyora ha estat despullada de la seua parcel·la de manera irregular; ni existeix resolució d’expedient expropiador ni consta acta d’ocupació.

¡Es veu cada cosa! El vicesecretari ha tingut el valor de posar per escrit que dicha parcela no existe físicamente —tot i no haver estat expropiada—, que és parte del dominio público i que sus antiguos propietarios carecen de cualquier tipo de uso o disfrute. La senyora no ha cobrat, per tant, cap indemnització, ni gaudirà de cap compensació fins que no es reparcel·le el polígon industrial esmentat. (Donada l’actual crisi, és possible que això s’esdevinga quan les granotes crien pèl.) ¿Com pot firmar aquestes “certificacions” el funcionari encarregat de vetllar per la legalitat dels acords i els actes municipals? Encara que, ben pensat, els polítics ja tenen previst un pla B, per a eludir possibles apercebiments d’il·legalitat. Aquests dies s’ha sabut, ves per on, que la Regidoria de Gestió Patrimonial ha adjudicat a dit, sense concurs públic ni contracte, l’explotació de la Casa de la Llum, emplaçada al paratge de la Cova Negra.

Les presses per obrir l’establiment —arribava Pasqua— podrien haver explicat la pífia, però s’ha sabut que una germana del regidor treballa a l’empresa adjudicatària —creada ad hoc; fou inscrita al Registre Mercantil pocs dies abans de l’adjudicació. És inevitable, per tant, presumir l’interès personal. El regidor ha declarat, però, que «tot es deu a un error burocràtic». ¿Un error burocràtic? En fi, com que l’han apartada de la comissió i el plenari —heus ací el pla B—, la martingala no ha pogut rebre cap apercebiment d’il·legalitat per part de la secretaria —perdó, la vicesecretaria. (Allò que no figura a l’ordre del dia no existeix.) ¿Que algú detecta el frau? ¡Error burocràtic! La veritat: passen coses molt estranyes a l’Ajuntament. I no crec que l’alcalde les desconega; ningú no pot fer res en les dependències municipals sense permís o manament expressos del cap. ¿Principi de legalitat? ¿Seguretat jurídica? Escolte, aquest no és un país boreal, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç.
 
(publicat a Levante-EMV, el 17/05/2014)